Prodejní a dodací podmínky B2B, firemní odběratelé

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY – B2B – verze z března 2017
Prodejní a dodací podmínky B2B, firemní odběratelé. Platí pro veškeré transakce mezi odběratelem a společností SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S.

 1.


Oblast platnosti
a: Tyto prodejní a dodací podmínky platí jak pro běžný nákup zboží přímo od společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, tak pro nákup zboží v jejím online obchodě.


2.


Ceny a platební podmínky
a: Ceny a množstevní slevy jsou zobrazeny v online obchodě.
Informace o zboží, u něhož nejsou zobrazeny ceny a množstevní slevy, lze získat na vyžádání.
b: U skupinových objednávek s postupným dodáváním se ceny, množstevní slevy a dopravné počítají na základě každé jednotlivé dodávky a nikoliv za celou objednávku. Otevřené dosud nedodané nebo již dodané objednávky lze změnit jen po písemné dohodě se společností SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. V případě změny objednaného množství v otevřené nebo již dodané objednávce se změní sazba slevy. Jednotková cena uvedená na faktuře se proto vždy řídí aktuálním ceníkem.
c: Minimální fakturovaná částka:
Minimální fakturovaná částka za položky z našeho online obchodu nezahrnuje dopravné a DPH. Příslušná minimální fakturovaná částka v online obchodě se zobrazí před schválením objednávky. V případě objednávek učiněných telefonicky, e-mailem, faxem, poštou a objednávek při osobní návštěvě je minimální fakturovaná částka za zboží 900,00 CZK bez dopravného a DPH.
d: Ceny nezahrnují DPH ani dopravné.
e: Není-li sjednáno jinak, doba splatnosti je 14 dnů od data vystavení faktury.
f: Platbu lze provést kreditní kartou v online obchodě či bankovním převodem na účet:
Raiffeisenbank A.S.
Account no. 5011260388
IBAN: CZ1655000000005011260388
SWIFT: RZBCCZPP 
Šeky neakceptujeme.
g: Po datu splatnosti je za každý započatý měsíc navíc účtovaná úroková sazba ve výši 1,5 %.
h: V případě pozdní úhrady bude za každou odeslanou upomínku účtován poplatek 100,00 DKK.


3.


Výhrada vlastnictví
a: Společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S zůstává výhradním vlastníkem dodaných položek až do doby jejich úplného zaplacení včetně případných úroků. Vlastnické nároky společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S se vztahují na veškeré zboží s kupní cenou (včetně případných uskutečněných plateb) vyšší než 2 000 DKK.


4.


Omezení odpovědnosti
a: Každá nabídka prodeje závisí na předchozím prodeji a společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nenese žádnou odpovědnost za dočasně vyprodané zboží, tiskové chyby, technické závady v souvislosti s využíváním jejích webových stránek, následné nedostatečné zpracování objednávky atd. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S za žádné takové okolnosti nenese odpovědnost.
b: Technické hodnoty uvedené v katalogu a na webových stránkách společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, které se například týkají rozměrů, délek zdvihů a sil, jsou jen průměrné, orientační hodnoty. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nenese odpovědnost za žádné odchylky od těchto průměrných hodnot. Text a technické informace uvedené na webových stránkách se pravidelně mění, a proto se mohou lišit od informací dříve uvedených například v katalogu.
c: V případě skutečných vad nebo poškození výrobku nese společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S odpovědnost pouze tehdy, lze-li prokázat, že k vadě nebo poškození došlo v důsledku pochybení či nedbalosti na straně společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Pokud neměnné právní normy nestanoví jinak, společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nenese odpovědnost za ušlý zisk, ušlý čas, přirážky či jiné nepřímé ztráty vzniklé následkem výše uvedených nedostatků či vad výrobků.
d: Odpovědnost společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S za škody se dále omezuje na maximální částku fakturovanou za dotyčnou dodávku.
e: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé přetížením dodaného zboží, jeho nesprávným použitím, případně křehkostí po moření při elektrolytickém zpracování povrchu.
f: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S je rovněž zbavena odpovědnosti v případě okolností vyšší moci.
g: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ochotně poskytne poradenství a pomoc s výpočty. Budou-li na určité zboží či jeho použití kladeny zvláštní požadavky, tyto musí být stanoveny písemně nejpozději v okamžiku objednání. Společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nemůže nikdy nést odpovědnost za rady a výpočty, protože není plně obeznámena s celou sestavou, instalací, hmotnostmi atd.

Za objednání a používání zakoupeného zboží nese plnou odpovědnost odběratel. Odběratel je vždy povinen provést přiměřenou kontrolu veškerého dodaného zboží, a to ihned po přijetí zboží a před uložením, instalací, předáním nebo jiným použitím zboží.
h: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nese odpovědnost za výrobky jen v případech, kdy to požadují platné zákony včetně dánského zákona o odpovědnosti za výrobky.


5.


Dodání včetně odchylek od objednaného množství
a: U dodávek zakázkových pružin si společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S vyhrazuje právo na odchylky od objednaného množství až o 10 %.
b: Dodání odchylného množství bude kompenzováno příslušnou úpravou fakturované částky.
c: Není-li písemně sjednáno jinak, všechny dodávky jsou EXW – franko ze závodu.


6.


Reklamace
a: Případné reklamace týkající se vad je nutné uplatnit písemně do 8 dnů od dodání. Právo na podání reklamace se vztahuje na závady a nedostatky, které se na produktu vyskytovaly v době dodání.
b: Společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nepřejímá, s výjimkou výše uvedeného, žádnou odpovědnost za vady, a zákazník se tudíž nemůže dovolávat jiných opravných prostředků porušení smlouvy než těch výše uvedených. Společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S tudíž není za žádných okolností odpovědná za produkty, které byly poškozené v souvislosti s upevňováním, používáním, zatěžováním, obecným používáním a okolním prostředím, pokud mají tyto okolnosti vliv na životnost a odolnost produktů. Jelikož jsou tyto druhy následků mimo rámec kontroly společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, není možné zaručit jinou kvalitu či jiné vlastnosti produktu, než ty uvedené výše v části práva na reklamaci.


7.


Vracení zboží
a: Společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nepřijímá vrácené zboží bez předchozí zvláštní dohody. V souvislosti s takovou dohodou SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S odběrateli zašle návratové číslo. Toto návratové číslo musí být uvedeno na obalu nebo v doprovodné dokumentaci při vracení zboží. Platnost dohody o vrácení zboží končí za 1 týden po uzavření dohody. Nebude-li na obalu nebo v doprovodné dokumentaci uvedeno návratové číslo, vracené zboží může být odmítnuto a nebude vystaven dobropis. Náklady spojené s vrácením hradí odběratel. Zboží musí být vráceno v dostatečně pevném obalu. V případě poškození zboží v důsledku nesprávného či nedostatečného balení nese veškerou odpovědnost odběratel. Bude-li porušeno zapečetění obalu, zboží nelze vrátit.
b: Z důvodu nákladů spojených s kontrolou kvality atd. bude při vrácení zboží uznáno maximálně 50 % fakturované částky.


8.


Rozhodné právo a místo řešení sporů
a: Případné spory mezi odběratelem a společností SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S budou řešeny podle dánských zákonů s výjimkou pravidel týkajících se volby rozhodného práva, v jejímž důsledku může být řešení sporu přeneseno do jiného státu a do jurisdikce jiného státu. Místem řešení sporů je soud v Aarhusu v Dánsku.

 

Nekompatibilita aplikace Internet Explorer

Tento web bohužel nefunguje dobře s prohlížečem Internet Explorer. Doporučujeme použít jeden z následujících bezplatných prohlížečů:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.