Prodejní a dodací podmínky B2C, spotřebitelé

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY – B2C – verze z března 2017
Prodejní a dodací podmínky B2C, spotřebitelé. Platí pro veškeré transakce mezi spotřebitelem/soukromou osobu (odběratelem) a společností SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S.

 1.


Oblast platnosti
a: Tyto prodejní a dodací podmínky platí jak pro běžný nákup zboží přímo od společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, tak pro nákup zboží v jejím online obchodě.


2.


Ceny a platební podmínky
a: Ceny a množstevní slevy na zboží jsou uvedeny v aktuálním ceníku v online obchodě a zobrazí se v nákupním košíku pro daný nákup.
b: U skupinových objednávek s postupným dodáváním se ceny, množstevní slevy a dopravné počítají na základě každé jednotlivé dodávky a nikoliv za celou objednávku.
Otevřené dosud nedodané nebo již dodané objednávky lze změnit jen po písemné dohodě se společností SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. V případě změny objednaného množství v otevřené nebo již dodané objednávce se změní sazba slevy. Jednotková cena uvedená na příslušné faktuře se proto vždy řídí aktuálním ceníkem v online obchodě.
c: Příslušná minimální fakturovaná částka v online obchodě se zobrazí před schválením objednávky.
d: Konečná cena zahrnuje DPH a dopravné. Sazby DPH se řídí sazbami DPH jednotlivých zemí a legislativou EU.
e: Platbu lze provést pouze kreditní či debetní kartou. Ihned po zadání objednávky bude na poskytnutou e-mailovou adresu zasláno potvrzení se všemi relevantními údaji o objednávce.
f: Uhrazená částka bude vrácena v případě, že zboží nebude doručeno podle očekávání nebo v případě uplatnění lhůty na rozmyšlenou dle bodu č. 6.
g: Jestliže bez ohledu na bod 2.e nebude platba provedena do 30 dnů ode dne vystavení faktury, bude vypočten úrok v souladu s ustanoveními dánského zákona o úroku z prodlení, odpovídající úvěrové sazbě Danmarks Nationalbank plus 8 %.
h: V případě pozdní úhrady bude za každou odeslanou upomínku účtován poplatek 100,00 DKK.


3.


Omezení odpovědnosti
a: Každá nabídka prodeje závisí na předchozím prodeji a společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nenese žádnou odpovědnost za dočasně vyprodané zboží, tiskové chyby, technické závady v souvislosti s využíváním jejích webových stránek, následné nedostatečné zpracování objednávky atd. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S za žádné takové okolnosti nenese odpovědnost.
b: Technické hodnoty uvedené v katalogu a na webových stránkách společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, které se například týkají rozměrů, délek zdvihů a sil jsou jen průměrné, orientační hodnoty. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nenese odpovědnost za žádné odchylky od těchto průměrných hodnot. Text a technické informace uvedené na webových stránkách se pravidelně mění, a proto se mohou lišit od informací dříve uvedených například v katalogu.
c: V případě skutečných vad nebo poškození výrobku nese společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S odpovědnost pouze tehdy, lze-li prokázat, že k vadě nebo poškození došlo v důsledku pochybení či nedbalosti na straně společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Pokud neměnné právní normy nestanoví jinak, společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nenese odpovědnost za ušlý zisk, ušlý čas, přirážky či jiné nepřímé ztráty vzniklé následkem výše uvedených nedostatků či vad výrobků.
d: Odpovědnost společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S za škody se dále omezuje na maximální částku fakturovanou za dotyčnou dodávku.
e: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé přetížením dodaného zboží, jeho nesprávným použitím, případně křehkostí po moření při elektrolytickém zpracování povrchu.
f: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S je rovněž zbavena odpovědnosti v případě okolností vyšší moci.
g: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ochotně poskytne poradenství a pomoc s výpočty. Budou-li na určité zboží či jeho použití kladeny zvláštní požadavky, tyto musí být stanoveny písemně nejpozději v okamžiku objednání. Společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nemůže nikdy nést odpovědnost za rady a výpočty, protože není plně obeznámena s celou sestavou, instalací, hmotnostmi atd.

Za objednání a používání zakoupeného zboží nese plnou odpovědnost odběratel. Odběratel je vždy povinen provést přiměřenou kontrolu veškerého dodaného zboží, a to ihned po přijetí zboží a před uložením, instalací, předáním nebo jiným použitím zboží.
h: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nese odpovědnost za výrobky jen v případech, kdy to požadují platné zákony včetně dánského zákona o odpovědnosti za výrobky.


4.


Dodání včetně odchylek od objednaného množství
a: U dodávek zakázkových pružin si společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S vyhrazuje právo na odchylky od objednaného množství až o 10 %.
b: Dodání odchylného množství bude kompenzováno příslušnou úpravou fakturované částky.
c: Dodávka se uskuteční co nejdříve, nejdéle však do 30 dnů od zadání objednávky. Pokud není možné dodávku uskutečnit do 30 dnů, SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S o tom bude ihned odběratele informovat a sdělí pravděpodobné datum dodání.
d: Nebude-li objednané zboží doručeno ve lhůtě uvedené v bodě 4.c, je možné nákup zrušit. Společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S je nutné co nejdříve o zamýšleném zrušení informovat a v takovém případě musí být převzaté zboží ihned vráceno zpět. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S vrátí částku uhrazenou dle bodu 2 ihned po převzetí vráceného zboží.
e: Nebude-li některé objednané zboží doručeno ve lhůtě uvedené v bodě 4.c, je nutné o tom společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ihned informovat, aby bylo možné co nejdříve odeslat chybějící zboží nebo náhradní objednávku.
f: Není-li písemně sjednáno jinak, všechny dodávky jsou EXW – franko ze závodu.


5.


Reklamace a dánský zákon o ochraně spotřebitele
a: Případné reklamace je nutné uplatňovat přímo u společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, případně u výrobce či jiného obchodníka, který v souvislosti s obchodem převzal odpovědnost za nápravu vad co nejdříve a v přiměřené lhůtě po zjištění vady. Podrobnější informace viz bod 7. Právo na podání reklamace se vztahuje na závady a nedostatky, které se na produktu vyskytovaly v době dodání. Na reklamace se vztahuje běžná 2letá lhůta, což znamená, že reklamace je nutné podat nejpozději do 2 let od dodání.
b: Společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nepřejímá, s výjimkou výše uvedeného, žádnou odpovědnost za vady, a zákazník se tudíž nemůže dovolávat jiných opravných prostředků porušení smlouvy, než těch výše uvedených. Společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S tudíž není za žádných okolností odpovědná za produkty, které byly poškozené v souvislosti s upevňováním, používáním, zatěžováním, obecným používáním a okolním prostředím, pokud mají tyto okolnosti vliv na životnost a odolnost produktů. Jelikož jsou tyto druhy následků mimo rámec kontroly společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, není možné zaručit jinou kvalitu či jiné vlastnosti produktu než ty uvedené výše v části práva na reklamaci.
c: V případě, že si jako zákazník přejete podat reklamaci týkající se nákupu uskutečněného prostřednictvím této stránky, kontaktujte dánský úřad pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele (Danish Competition and Consumer Authority) a webovou stránku pro řešení sporů online http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kde naleznete informace týkající se možností zákazníka pro mimosoudní řešení reklamací. Této online platformy mohou zákazníci využít pouze v případě, že žijí v EU. V souvislosti se zákaznickou reklamací může zákazník vložit e-mailovou adresu společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S si[email protected]


6.


Doba na rozmyšlenou a vrácení zboží
a: Na veškeré zboží objednané online u společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S se vztahuje doba na rozmyšlenou v délce 14 dnů. Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží nebo dnem první dodávky v případě několika dodávek.
Pokud si odběratel přeje využít doby na rozmyšlenou, musí o tom společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S do konce doby na rozmyšlenou písemně informovat. Odběratel může využít standardní formulář pro odstoupení, který je k dispozici na webových stránkách SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S.
Aby bylo zajištěno správné nakládání s vráceným zbožím, SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nepřijímá vracené zboží bez předchozí dohody. V souvislosti s takovou dohodou SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S odběrateli zašle návratové číslo. Toto návratové číslo musí být uvedeno na obalu nebo v doprovodné dokumentaci při vracení zboží.
b: Je třeba si uvědomit, že pružiny/zboží se mohou při používání nebo pod zatížením poškodit, a pokud byl výrobek jakkoli používán, nebude vhodný pro další prodej. Z téhož důvodu se výrobky dodávají v uzavřeném průhledném plastovém sáčku. Chcete-li objednávku za podmínek uvedených v bodě 6.a zrušit, průhledný plastový sáček nesmí být otevřený, má-li se zachovat hodnota výrobku pro další prodej, protože v opačném případě je společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S oprávněna vrácené zboží odmítnout.
Při zrušení smlouvy o zakoupení výrobku musí odběratel zboží zaslat nebo doručit společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S do 14 dnů ode dne, kdy odběratel oznámil své rozhodnutí odstoupit od smlouvy.
Při zrušení smlouvy o zakoupení výrobku je společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S povinna vrátit zpět všechny zaplacené částky včetně dopravného, které obdržela od odběratele, do 14 dnů ode dne, kdy odběratel oznámil své rozhodnutí odstoupit od smlouvy.
Společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S není povinna uhradit mimořádné náklady spojené s tím, že si odběratel vybral jiný, nákladnější způsob dopravy, než standardní dopravu, kterou společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nabídla před nákupem.
Odběratel uhradí přímé poplatky spojené s vrácením zboží.
Zboží musí být vráceno v dostatečně pevném obalu. Odběratel nese odpovědnost za případnou ztrátu či poškození zboží při jeho vracení. Dopravné na přepravu zpět nebude uznáno. Zakázkové zboží objednané zákazníkem však nelze vrátit ze žádného důvodu.
Vracené zboží zašlete na adresu SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, Gamma 5, DK-8382 Hinnerup, Dánsko. Viz také bod 7.


7.


Informace
a: Dotazy, stížnosti a podobně můžete zaslat na adresu:

SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S
Gamma 5
DK - 8382 Hinnerup
Dánsko

Tel. +45 86 72 00 99
Fax +45 86 29 97 86
E-mail: [email protected]


8.


Rozhodné právo
a: Prodejní a dodací podmínky se řídí dánským právem, a to vždy za předpokladu, že zákazník je i nadále chráněn pravidly zákonné ochrany platnými v zemi jeho bydliště.

 

Nekompatibilita aplikace Internet Explorer

Tento web bohužel nefunguje dobře s prohlížečem Internet Explorer. Doporučujeme použít jeden z následujících bezplatných prohlížečů:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.